Dân số: 14,65 triệu

Tỉ lệ nghèo: 38,3%

Chương trình

Môi trường và Biến đổi khí hậu

Giáo dục

An ninh lương thực

Bình đẳng giới và Hoà nhập xã hội

Sinh kế và Tạo quyền kinh tế

Nước sạch và Vệ sinh

Đối tác

Community Technology Development Trust

Tìm hiểu thêm bằng tiếng Anh