Dân số: 669.823

Tỉ lệ nghèo: 25,1%

Chương trình

Bình đẳng giới và Hoà nhập xã hội

Quản trị

Y tế

Nước sạch và vệ sinh

Đối tác

Solomon Islands Development Trust

Đọc thêm bằng tiếng Anh