Dân số: 163 triệu

Tỉ lệ nghèo: 13.8%

Chương trình

Y tế

Đối tác

Walk for Life

Tìm hiểu thêm bằng tiếng Anh