Dân số: 16,49 triệu

Tỉ lệ nghèo: 13,5%

Chương trình

Bình đẳng giới và Hoà nhập xã hội

Sinh kế và Tạo quyền kinh tế

Đối tác

Cambodian Women’s Crisis Center

Tìm hiểu thêm bằng tiếng Anh