Báo cáo thường niên

Trong năm tài chính 2019-20, các dự án của Action on Poverty (AOP) đã hỗ trợ hơn 370.000 người tại 14 quốc gia. Để hiểu thêm về tác động của các chương trình và dự án, mời bạn đọc báo cáo thường niên của chúng tôi.

Lưu ý: Báo cáo hiện chỉ có bản tiếng Anh.

2020-21

Báo cáo thường niên 2020-21

Báo cáo tài chính 2020-21

2019-20

Báo cáo thường niên 2019-20

Báo cáo tài chính 2019-20

2018-19

Báo cáo thường niên 2018-19

Báo cáo tài chính 2018-19

2017-18

Báo cáo thường niên 2017-18

Báo cáo tài chính 2017-18

2016-17

Báo cáo thường niên 2016-17

Báo cáo tài chính 2016-17

2015-16

Báo cáo thường niên 2015-16

Báo cáo tài chính 2015-16

2014-15

Báo cáo thường niên 2014-15

Báo cáo tài chính 2014-15

2013-14

Báo cáo thường niên 2013-14

Báo cáo tài chính 2013-14

2012-13

Báo cáo thường niên 2012-13

2011-12

Báo cáo thường niên 2011-12

2010-11

Báo cáo thường niên 2010-11

Nghiên cứu và đánh giá

Tại AOP, chúng tôi tiến hành đánh giá thường xuyên hiệu quả các chương trình, dự án nhằm tối đa hoá tác động của nguồn tiền tài trợ và thúc đẩy quá trình học hỏi kinh nghiệm cùng đối tác.

Nghiên cứu và đánh giá của AOP hiện chỉ có bản tiếng Anh. Tìm hiểu thêm tại Research and evaluations