Dân số: 54 triệu

Tỉ lệ nghèo: 24,8%

Chương trình

Y tế

Đối tác

Walk for Life

Tìm hiểu thêm bằng tiếng Anh