Hợp tác với chúng tôi

Chúng tôi tin rằng hợp tác giữa các bên là cách làm hiệu quả nhất để giải quyết đói nghèo và bất bình đẳng. Quan hệ hợp tác cho phép chúng tôi cùng đối tác khai thác hiệu quả tài nguyên tri thức, nguồn lực và mạng lưới quan hệ của mỗi bên để đạt mục tiêu chung.

Với kinh nghiệm hơn 50 năm trong lĩnh vực phát triển, Action on Poverty hợp tác cùng các cá nhân, tổ chức phi lợi nhuận, cơ quan chính phủ, đơn vị nghiên cứu và doanh nghiệp để triển khai các dự án đóng góp vào 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs).

Tìm hiểu thêm dưới đây về các mô hình hợp tác hoặc liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ hợp tác