Dân số: 889.953

Tỉ lệ nghèo: 29,9%

Chương trình

Bình đẳng giới và Hoà nhập xã hội

Quản trị

Y tế

Sinh kế và Tạo quyền kinh tế

Nước sạch và Vệ sinh

Đối tác

Quỹ Phát triển Cộng đồng Fiji

Tìm hiểu thêm bằng tiếng Anh