Action on Poverty (AOP) làm việc cùng các đối tác trên toàn thế giới để giải quyết đói nghèo và bất bình đẳng tại các nước thuộc Châu Phi, Châu Á và Thái Bình Dương. Đối tác của chúng tôi bao gồm các nhà hảo tâm, cơ quan nhà nước, tổ chức phi lợi nhuận, trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, và đặc biệt là cộng đồng địa phương. Tìm hiểu các mô hình hợp tác của chúng tôi hoặc liên hệ hợp tác để biết thêm chi tiết.

Liên hệ hợp tác

Dưới đây là danh sách các đối tác của AOP tại Australia (Ôxtrâylia). Tìm hiểu thêm về các đối tác tại từng quốc gia nơi chúng tôi làm việc

Nhà hảo tâm

Quỹ The Charitable

Quỹ English Family

Quỹ Lang

Tổ chức từ thiện

Australia for Cedar Tanzania

Glencoe Foundation

Doanh nghiệp

dōTERRA Healing Hands Foundation Australia and New Zealand®

Community Engagement Summit Series

NDY Charitable Trust

Seaco

SMEC

Trường đại học & Viện nghiên cứu

Đại học Monash, Australia