Bạn mong muốn hỗ trợ các cộng đồng nghèo khó tại vùng dự án của Action on Poverty thông qua hoạt động Gây quỹ? Hãy liên hệ hoặc dùng biểu mẫu dưới đây để bắt đầu cuộc trò chuyện với chúng tôi về ý tưởng gây quỹ của bạn.

Đọc thêm về hoạt động này bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với chúng tôi nếu bạn có nhu cầu được cung cấp thông tin bằng tiếng Việt.

Gửi yêu cầu gây quỹ

Fundraise for us Vie
Đăng kí nhận tin hàng tháng từ chúng tôi
Hãy xác nhận 'Tôi không phải là người máy (I'm not a robot)' để ngăn chặn tình trạng tin giả.