Dân số: 112 triệu

Tỉ lệ nghèo: 24%

Chương trình

An ninh lương thực

Môi trường và Biến đổi khi hậu

Sinh kế và Tạo quyền kinh tế

Đối tác

Vita Ethiopia

Tìm hiểu thêm bằng tiếng Anh