Bạn muốn trở thành tình nguyện viên của Action on Poverty để hỗ trợ triển khai các chương trình và dự án, tạo nên những thay đổi bền vững tới cuộc sống của người dân địa phương? Hãy liên hệ hoặc dùng biểu mẫu dưới đây để đăng kí trở thành tình nguyện viên của chúng tôi.

Đọc thêm về hoạt động tình nguyện bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với chúng tôi nếu bạn có nhu cầu được cung cấp thông tin bằng tiếng Việt.

Đăng kí trở thành tình nguyện viên

Volunteer Enquiry Vie
Đăng kí nhận tin hàng tháng từ chúng tôi
Hãy xác nhận 'Tôi không phải là người máy (I'm not a robot)' để ngăn chặn tình trạng tin giả.