Dân số: 1,29 triệu

Tỉ lệ nghèo: 41,8%

Chương trình

Môi trường và Biến đổi khí hậu

An ninh lương thực

Bình đẳng giới và Hoà nhập xã hội

Y tế

Sinh kế và Tạo quyền kinh tế

Nước sạch và Vệ sinh

Đối tác

HIAM Health

Psychosocial Recovery and Development in East Timor

Timor Aid

Tìm hiểu thêm bằng tiếng Anh