Dân số: 18,6 triệu

Tỉ lệ nghèo: 51,5%

Chương trình

Môi trường và Biến đổi khí hậu

An ninh lương thực

Sinh kế và Tạo quyền kinh tế

Nước sạch và Vệ sinh

Đối tác

The Face-to-Face Project

United Purpose Malawi