Action on Poverty (AOP) là tổ chức phi chính phủ Australia (Ôxtrâylia), độc lập và phi tôn giáo. Chúng tôi kết nối cá nhân hoặc tổ chức mong muốn tạo thay đổi với đối tác địa phương để cùng chấm dứt vòng lặp đói nghèo.

Hợp tác cùng phát triển

Chúng tôi tin rằng quan hệ hợp tác sẽ giúp các bên tiến xa và nhanh hơn cùng nhau. Quan hệ hợp tác cho phép chúng tôi cùng đối tác khai thác hiệu quả tài nguyên tri thức, nguồn lực và mạng lưới quan hệ của mỗi bên để đạt mục tiêu chung.

Với kinh nghiệm hơn 50 năm trong lĩnh vực phát triển, chúng tôi hợp tác cùng các cá nhân, tổ chức xã hội dân sự, cơ quan chính phủ, đơn vị học thuật và doanh nghiệp để triển khai các dự án đóng góp vào 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs).

Tạo quyền cho cộng đồng địa phương

Mục tiêu của chúng tôi là tạo quyền cho cộng đồng địa phương để họ tự xây dựng cho mình tầm nhìn về một thế giới tốt đẹp.

Tạo quyền cho người dân và tổ chức tại địa phương là cách hiệu quả nhất để giải quyết đói nghèo. Bởi vậy, chúng tôi ưu tiên làm việc với các tổ chức cộng đồng và dựa vào chuyên môn của họ cùng thiết kế và triển khai dự án. Chúng tôi đồng thời giúp họ nâng cao năng lực hỗ trợ cộng đồng thông qua việc chia sẻ nguồn lực và kinh nghiệm của mình về quản lí dự án, tài chính và xây dựng chính sách.

Triển khai các chương trình phát triển chất lượng

Chúng tôi hỗ trợ các chương trình phát triển sáng tạo, được xây dựng dựa trên cơ sở thực tế để giải quyết nguyên nhân gốc rễ của đói nghèo và bất bình đẳng. Cách tiếp cận này thúc đẩy sự phát triển bao trùm trong cộng đồng, phân chia lợi ích công bằng cho các nhóm yếu thế như phụ nữ, người khuyết tật và dân tộc thiểu số.

Chúng tôi đồng thời dựa vào tiềm lực và thế mạnh của cộng đồng để phát triển các dự án phù hợp với bối cảnh địa phương. Bên cạnh đó, quá trình đánh giá tác động và học hỏi từ thực tế được thực hiện liên tục, đảm bảo các chương trình luôn đáp ứng nhu cầu của cộng đồng và thích ứng với những thay đổi của thế giới.

AOP là tổ chức phi lợi nhuận được Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT) công nhận và là thành viên của Hội đồng Phát triển Quốc tế Australia (ACFID), hoạt động theo tiêu chuẩn cao nhất về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong lĩnh vực phát triển.

Bạn chia sẻ quan điểm về cách tiếp cận của chúng tôi và muốn cùng tạo thay đổi trong những dự án cộng đồng ý nghĩa?

Hợp tác với chúng tôi