Chúng tôi tin rằng hợp tác giữa các bên là cách làm hiệu quả nhất để giải quyết đói nghèo và bất bình đẳng.

Chúng tôi sẵn lòng đón nhận các mô hình hợp tác mới có tiềm năng xóa đói giảm nghèo tại các cộng đồng địa phương. Vui lòng liên hệ nếu bạn có ý tưởng hợp tác khác muốn thực hiện cùng chúng tôi.

Liên hệ hợp tác