Action on Poverty giúp hoạt động từ thiện của bạn ý nghĩa và sâu sắc hơn.

Action on Poverty (AOP) cung cấp dịch vụ triển khai hoạt động từ thiện cho các nhà hảo tâm, quỹ gia đình và quỹ tư nhân. Nhà hảo tâm có thể chọn cùng chúng tôi xây dựng và phát triển dự án mới theo ý tưởng của mình hoặc quyên góp cho các dự án hiện có của AOP. Trong mọi tình huống, chúng tôi nỗ lực đảm khoản quyên góp của nhà tài trợ tạo nên những thay đổi sâu sắc nhất tới cộng đồng địa phương.

Liên hệ hợp tác

Xây dựng và phát triển dự án mới

Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với nhà hảo tâm để tìm các giá trị chung giữa hai bên, sử dụng hiệu quả nguồn lực sẵn có và cùng họ thiết kế và triển khai các giải pháp vì cộng đồng. Chúng tôi đồng thời tăng cường sự thấu hiểu với nhà tài trợ và động lực thôi thúc họ hành động vì cộng đồng để tư vấn những phương án phù hợp cho hoạt động từ thiện, giúp họ đạt được tầm nhìn của mình về một thế giới tốt đẹp hơn.

Là đối tác đồng hành cùng nhà hảo tâm xây dựng và phát triển các dự án vì cộng đồng, AOP sẽ:

  • Tư vấn phương án hỗ trợ cộng đồng phù hợp với giá trị, mối quan tâm và chuyên môn của nhà hảo tâm
  • Giúp nhà hảo tâm đánh giá các vấn đề phát triển cộng đồng phải đối mặt
  • Kết nối nhà hảo tâm với cộng đồng và tổ chức địa phương để cùng thiết kế và triển khai các can thiệp phù hợp
  • Đối ứng ngân sách của chúng tôi cho những dự án đủ điều kiện
  • Quản lí dự án
  • Đảm bảo dự án tuân thủ các nguyên tắc phát triển cao nhất, bao gồm tiêu chuẩn của Bộ Ngoại Giao Thương Mại Australia (DFAT) và Hội đồng Phát triển Quốc tế Australia (ACFID)
  • Đảm bảo sự tham gia của nhà hảo tâm trong các hoạt động nghiên cứu, đánh giá và học hỏi

Câu chuyện điển hình: Tầm nhìn của Tiến sĩ Vance Gledhill về một thế giới tốt đẹp hơn

Liên hệ hợp tác

Quyên góp cho các dự án phát triển của chúng tôi

Nhà hảo tâm có thể chọn quyên góp cho các chương trình hoặc dự án đang được triển khai của chúng tôi. AOP là tổ chức phi chính phủ Australia hoạt động theo tiêu chuẩn cao nhất về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình theo quy định của Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT) và Hội đồng Phát triển Quốc tế Australia (ACFID).

Quyên góp