Action on Poverty hợp tác cùng các tổ chức phi lợi nhuận để tăng cường hiệu quả hoạt động đôi bên.

Liên hệ hợp tác

Action on Poverty (AOP) hợp tác cùng các tổ chức phi lợi nhuận và tổ chức từ thiện triển khai các dự án phát triển nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động đôi bên. Chúng tôi kết nối các tổ chức này với cộng đồng địa phương để họ thiết kế và triển khai các giải pháp hỗ trợ hiệu quả nhất cho cộng đồng.

AOP là tổ chức phi lợi nhuận Australia (Ôxtrâylia) được Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT) công nhận. Ngoài ra, chúng tôi cũng là thành viên của Hội đồng Phát triển Quốc tế Australia (ACFID), và đã đăng ký với Ủy ban Từ thiện và Phi lợi nhuận Australia (ACNC). Hợp tác với chúng tôi, hoạt động của tổ chức đối tác được đảm bảo triển khai theo tiêu chuẩn cao nhất về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong lĩnh vực phát triển.

AOP đồng thời cung cấp các dịch vụ tư vấn và tập huấn giúp các tổ chức phi lợi nhuận nâng cao năng lực để phục vụ cộng đồng của mình hiệu quả hơn. Chúng tôi tự hào đã hợp tác với nhiều tổ chức phi lợi nhuận như Blue Dragon Children, Room to Read, Lotus Outreach Australia và Femili PNG.

Chương trình hợp tác cùng tổ chức phi lợi nhuận của chúng tôi bao gồm các hoạt động:

  • Kết nối tổ chức phi lợi nhuận với cộng đồng và tổ chức địa phương
  • Triển khai các hoạt động theo tiêu chuẩn cao nhất về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong lĩnh vực phát triển, bao gồm quy tắc của DFAT và ACFID
  • Đối ứng ngân sách của chúng tôi cho những dự án đủ điều kiện
  • Hỗ trợ hoạt động giám sát, đánh giá tác động và học hỏi
  • Hỗ trợ các hoạt động phát triển tổ chức như quản trị, quản lí chương trình và tài chính
  • Kiểm soát tài chính và quản lí rủi ro
  • Hỗ trợ các hoạt động truyền thông và gây quỹ

AOP có kiến thức và kinh nghiệm lâu năm về bối cảnh NGO, đồng thời có nguồn lực và mạng lưới hỗ trợ các tổ chức nhỏ phát triển. Blue Dragon đánh giá cao mối quan hệ hợp tác cùng phát triển với AOP.  Những hỗ trợ ban đầu của AOP trong quá trình hợp tác đã đem lại tác động lâu dài tới sự phát triển của chúng tôi.

Michael Brosowski, Blue Dragon Children’s Foundation

Liên hệ hợp tác