fbpx

Making hope possible

Action on Poverty là một tổ chức phi chính phủ tạo quyền cho người dân địa phương để tạo ra những thay đổi trong cộng đồng và thoát khỏi nghèo đói kinh niên.

Cách tiếp cận