Chiến lược quốc gia của AFAP Việt Nam

Trong bối cảnh Việt Nam đã trở thành quốc gia có thu nhập trung bình song vẫn tiếp tục đối mặt với vô số thách thức, cũng như căn cứ vào ưu tiên phát triển của Chính phủ Việt Nam, cùng với khả năng trách nhiệm và năng lực của AFAP Việt Nam, chúng tôi đã đề ra chiến lược quốc gia cho giai đoạn 2013-2018, tập trung vào 3 lĩnh vực chính. Chiến lược này cũng chỉ rõ những đối tác chiến lược, các nhóm mục tiêu và địa bàn trọng điểm của tổ chức.

Lĩnh vực ưu tiên

Tại các vùng dự án trọng điểm, AFAP sẽ thảo luận với các đối tác để xây dựng các kế hoạch dài hạn dựa trên 03 mục tiêu và cũng chính là lĩnh vực ưu tiên trong thời gian tới, bao gồm: 

 • Tăng cường năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu
 • Tạo thu nhập và phát triển sinh kế bền vững
 • Cải thiện tiếp cận dịch vụ công và thúc đẩy giám sát xã hội

Nhóm mục tiêu

 • Phụ nữ và trẻ em gái
 • Các nhóm dân tộc thiểu số
 • Thanh niên

Địa bàn trọng điểm

 • Sóc Trăng
 • Hà Tĩnh
 • Hòa Bình
 • Điện Biên
 • Phú Thọ

Đối tác chiến lược

 • AFAP duy trì quan hệ hợp tác của mình với các đối tác dài hạn để cùng giải giải quyết các vấn đề đói nghèo và bất bình đẳng tại Việt Nam, bao gồm: Các tổ chức quốc tế và các cơ quan về phát triển
 • Chính quyền địa phương
 • Các tổ chức xã hội dân sự (CSOs)
 • Các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp xã hội
 • Các trường đại học và viện nghiên cứu

Bản đồ các vùng dự án trọng điểm của AFAP Việt Nam 

Các tỉnh thành: Điện Biên, Phú Thọ, Hòa Bình, Hà Nội, Hà Tĩnh, Sóc Trăng


Action on Poverty

Action on Poverty